501788771
kontakt@bookslandia.pl

Egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej

Mariusz Stepaniuk


Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788325547974 | Wydanie 3/2013 | Stron 692

Dostępność: brak

Opracowanie, zawiera testy z kilkudziesięciu ustaw, których znajomość jest niezbędna dla osób przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie.
Jest to subiektywny wybór ustaw dokonany przez Autora w oparciu o obserwację egzaminów na przestrzeni ostatnich lat. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej z 16.12.2009 r. (Dz.U. Nr 218, poz. 1695) test wiedzy obejmuje następujące zagadnienia:

1. Prawo: źródła prawa, prawo konstytucyjne, instytucje polityczne, prawo administracyjne, sądownictwo (w tym administracyjne), dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, służba cywilna, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej.

2. Administracja publiczna: funkcje i struktura organów władzy publicznej, instytucje polityczne, struktura administracji, procesy decyzyjne w administracji publicznej.

3. Finanse publiczne: prawo finansów publicznych, budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, procedury budżetowe, polityka budżetowa, kontrola finansowa, fundusze Unii Europejskiej w systemie finansów publicznych, system podatkowy, dług publiczny, zamówienia publiczne.

4. Polityka zagraniczna: uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych, stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Organizacja i zarządzanie: zasady, metody, środki organizacji i zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, współdziałanie w zarządzaniu, dialog społeczny i negocjacje.

6. Zagadnienia społeczne i ekonomiczne: pomiar zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych, zastosowanie statystyki w administracji, znajomość podstawowych zagadnień społecznych i ekonomicznych oraz ich wzajemnych zależności w gospodarce i polityce społecznej Rzeczypospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej i na świecie, czynniki rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego, dochody i wydatki oraz konsumpcja gospodarstw domowych, zatrudnienie, współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w związku z procesami integracji i globalizacji gospodarki, problemy społeczne Rzeczypospolitej Polskiej, metody i środki rozwiązywania problemów społecznych, dostosowanie zasad, prawa i instytucji polskiej polityki społecznej do standardów europejskich.

Testy zawarte w książce obejmują zagadnienia zawarte w punktach: 1–4, tj. takie, których treść odpowiada treści konkretnego przepisu prawnego. Punkty 5 i 6 dotyczą znajomości zagadnień nieodnoszących się bezpośrednio do ustaw, w związku z czym zostały w treści książki pominięte. Prawidłowa odpowiedź na pytania z zakresu zakreślonego w sposób tak rozległy i niedookreślony możliwa jest w praktyce jedynie w oparciu o tzw. wiedzę ogólną, pochodzącą z codziennej lektury prasy, książek czy elektronicznych środków przekazu.
Ideą, jaka przyświecała przy tworzeniu niniejszego opracowania, było natomiast przekazanie przyszłemu urzędnikowi mianowanemu maksymalnie użytecznego narzędzia służącego do nauki treści ustaw. Zgodnie z § 11 rozporządzenia część sprawdzianu sprawdzająca wiedzę ma formę testu wyboru i składa się z 90 pytań, przy czym za prawidłową odpowiedź na dane pytanie przyznaje się 1 punkt, za brak odpowiedzi albo za odpowiedź nieprawidłową – 0 punktów.
Przyjęta w książce formuła testu jednokrotnego wyboru nie służy dokładnemu powtórzeniu sytuacji, jaka będzie miała miejsce na egzaminie, bowiem, jak wcześniej wspomniano, testy służą przede wszystkim do nauki. Dlatego właśnie podane są tylko 3 możliwe odpowiedzi, niejednokrotnie odpowiedź na pytania zadane powyżej znajduje się w pytaniach zawartych poniżej, zaś w wielu pytaniach treść pytania powtarza dosłowne brzmienie przepisu prawnego. Uczący się na tak skonstruowanych testach zmuszony jest do wielokrotnego powtarzania treści przepisu prawnego, tym samym zaś opanowuje tę treść pamięciowo.
Stres towarzyszący egzaminowi powoduje niejednokrotnie, iż zagadnienia proste wydają się wyjątkowo trudne i tylko automatyzm nabyty w toku nauki na testach może uchronić przed popełnieniem błędu, który może kosztować utratę cennych punktów. Osoby, które chcą sprawdzić stopień opanowania materiału do testu wiedzy, mogą wypełnić testy z roku 2010 i 2012 umieszczone na końcu książki.
Drogi Czytelniku, oddając w Twoje ręce niniejsze opracowanie, pragniemy podkreślić, iż jest to jedynie pomoc naukowa, która powinna pomóc Ci w utrwaleniu wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu na urzędnika zatrudnionego na podstawie mianowania. Egzaminy te sprawdzają całokształt wiedzy i umiejętności, jakimi dysponuje urzędnik, w związku z czym nawet najobszerniejsze opracowanie nie może zawierać całego materiału, którego znajomość jest na nich wymagana.

Księgarnia prawnicza poleca Egzamin na urzędnika mianowanego służby cywilnej