tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Egzaminy na aplikacje 2018 radcowska i adwokacka Tom 2

Teksty ustaw Aplikacje

Aplikacje Prawnicze,

Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788381287876 | Wydanie 17/2018 | Stron 904

Cena: 74.19 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Teksty ustaw. Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka. Tom 2. Stan prawny: 24 maja 2018 r. Tom 2 zawiera:
- Kodeks karny
- Kodeks postępowania karnego
- Kodeks wykroczeń
- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
- Kodeks karny skarbowy
- Prawo o prokuraturze
- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
- Kodeks postępowania administracyjnego
- Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sadami administracyjnymi
- Prawo o ustroju sadów powszechnych
- Prawo o ustroju sadów administracyjnych
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
- Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
- Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
- Ustawa o Krajowym Rejestrze Sadowym
- Ustawa o samorządzie gminnym
- Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
- Ustawa o samorządzie powiatowym
- Ustawa o samorządzie województwa
- Prawo o adwokaturze
- Uchwała nr 52/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Kodeksu Etyki Adwokackiej
- Uchwała nr 38/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie
- Ustawa o radcach prawnych
- Uchwała Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
- Kodeks pracy
- Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
- Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
- Ustawa o działalności ubezpieczeniowej
- Ustawa o pomocy społecznej
- Prawo o stowarzyszeniach
- Prawo prasowe
Księgarnia prawnicza poleca Egzaminy na aplikacje 2018 radcowska i adwokacka Tom 2