501788771
kontakt@bookslandia.pl

Kadry i płace 2015 Oddk

Małkowska Danuta

Jacewicz Agnieszka,

Wydawnictwo ODDK


Isbn 9788378042396 | Wydanie 14/2015 | Stron 544

Dostępność: brak

Obowiązki pracodawców. Rozliczenie świadczeń pracowniczych. Dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS. Praktyczny przewodnik niezastąpiony w działach kadrowo-płacowych przystępnie, a jednocześnie kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, po zwolnienie z pracy.
Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w jednej książce:
- omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2015 rok;
- szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach,
- bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS z przykładami wypełnienia druków;
- same konkrety: jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń; jak wyliczyć wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy; jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu; jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i o dzieło.
Wstęp 11
Rozdział 1
Nawiązanie stosunku pracy 13
1. Charakterystyka i zasady nawiązania stosunku pracy 13
1.1. Istota stosunku pracy 13
1.2. Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę 22
1.3. Zawarcie umowy o pracę 23
2. Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych . 25
2.1. Profilaktyczne badania wstępne 26
2.2. Zapoznanie z aktami prawa wewnętrznego 27
2.3. Prowadzenie akt osobowych . 32
2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 36
2.5. Ustalenie stażu pracy nowo zatrudnionego pracownika 38
2.6. Obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych,
ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatku dochodowego 38
2.7. Obowiązki informacyjne zakładu pracy 42
3. Sankcje za naruszenie prawa pracy 43
3.1. Odpowiedzialność pracodawcy . 43
3.2. Odpowiedzialność kadrowej . 44
4. Przykład – przyjęcie pracownika do pracy 47
5. Inne formy angażowania pracowników 62
5.1. Zatrudnianie młodocianych 62
5.2. Praktyka absolwencka . 67
Rozdział 2
Wynagrodzenie ze stosunku pracy 73
1. Wynagrodzenie za pracę i zasady jego ustalania . 73
1.1. Istota wynagrodzenia i jego elementy składowe 73
1.2. Termin wypłaty wynagrodzenia 75
1.3. Ochrona wynagrodzenia za pracę . 76
1.4. Wynagrodzenie minimalne 76
2. Czas pracy i jego ewidencja 79
2.1. Normy i wymiar czasu pracy . 80
2.2. Systemy czasu pracy 87
2.3. Ewidencja czasu pracy 91
3
2.4. Praca w dni świąteczne i w porze nocnej 96
2.5. Czas pracy kadry kierowniczej . 99
2.6. Odpoczynek i przerwy w pracy . 100
3. Praca w godzinach nadliczbowych . 105
3.1. Istota pracy w godzinach nadliczbowych . 105
3.2. Ustalenie przekroczenia norm czasu pracy 106
3.3. Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych 110
Rozdział 3
Rozliczanie i dokumentowanie wynagrodzeń . 119
1. Procedura naliczania wynagrodzenia . 119
1.1. Ustalenie przychodu pracownika 119
1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika . 121
1.3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 126
1.4. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych
– rozliczenie z urzędem skarbowym . 129
1.5. Pozostałe potrącenia obowiązkowe z wynagrodzeń 144
1.6. Wynagrodzenie w walucie obcej . 149
2. Składki finansowane przez pracodawcę . 152
2.1. Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe
i wypadkowe) . 152
2.2. Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe (FP, FGŚP, FEP) . 159
3. Dokumentacja związana z wynagrodzeniem pracownika 171
3.1. Dokumentacja i opłacanie składek ZUS 171
3.2. Dokumentacja wynagrodzeń 177
4. Przykład miesięcznego rozliczenia wynagrodzeń 180
5. Wynagrodzenie pracownika delegowanego za granicę . 191
5.1. Zasady delegowania pracowników za granicę . 191
5.2. Zasady opodatkowania wynagrodzenia za pracę w przypadku
oddelegowania za granicę . 192
5.3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym od przychodów
z pracy uzyskanych za granicą 196
Rozdział 4
Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy . 201
1. Urlop wypoczynkowy 201
1.1. Nabycie prawa, wymiar i zasady udzielania urlopu 202
1.2. Wynagrodzenie za czas urlopu 209
1.3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop . 217
2. Inne dni wolne od pracy 222
2.1. Urlopy okolicznościowe 222
2.2. Urlop bezpłatny . 227
2.3. Urlop wychowawczy . 229
3. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy . 236
3.1. Ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego
lub zasiłku chorobowego . 236
3.2. Zasady obliczania wynagrodzenia (i zasiłku) za czas niezdolności
do pracy 239
3.3. Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca . 252
3.4. Ujęcie składkowe i podatkowe świadczeń za czas choroby 254
4. Przykłady obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy . 257
Rozdział 5
Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom . 271
1. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 271
1.1. Świadczenia związane z chorobą ubezpieczonego . 273
1.2. Świadczenia społeczne związane z opieką nad dzieckiem lub innym
członkiem rodziny . 285
1.3. Przykłady obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego 313
2. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego . 335
3. Pozostałe świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych . 338
3.1. Świadczenie przedemerytalne . 338
3.2. Zasiłek pogrzebowy 339
3.3. Renta rodzinna 341
4. Świadczenia socjalne zagwarantowane w kodeksie pracy . 342
4.1. Odszkodowania i rekompensaty z tytułu utraty pracy 342
4.2. Odprawy rentowe i emerytalne 343
4.3. Odprawa pośmiertna . 345
4.4. Ujęcie składkowe i podatkowe 346
Rozdział 6
Roczne rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego . 347
1. Informacja roczna o dochodach oraz o pobranych zaliczkach
na podatek dochodowy (PIT-11) . 347
2. Zeznanie podatkowe PIT-40 352
3. Przykłady rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych . 354
Rozdział 7
Ochrona stosunku pracy. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę . 367
1. Ustanie stosunku pracy . 367
1.1. Ochrona stosunku pracy przed zwolnieniem 367
1.2. Wypowiedzenie stosunku pracy . 372
1.3. Wygaśnięcie umowy o pracę 378
2. Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę . 383
2.1. Obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy 383
2.2. Obowiązki związane z rozliczeniami publicznoprawnymi 389
2.3. Pomoc pracodawcy w sprawach emerytalno-rentowych 390
2.4. Przykład – zwolnienie pracownika z pracy 391
3. Upadłość lub likwidacja zakładu pracy . 402
3.1. Obowiązki pracodawcy w przypadku likwidacji zakładu . 402
3.2. Uprawnienia pracowników zlikwidowanego pracodawcy . 408
3.3. Przywrócenie do pracy . 412
Rozdział 8
Pozapłacowe świadczenia pracownicze 415
1. Podróże służbowe pracowników . 415
1.1. Krajowe podróże służbowe . 418
1.2. Zagraniczne podróże służbowe 429
1.3. Ujęcie składkowe i podatkowe podróży służbowych . 434
2. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu
do celów służbowych . 437
2.1. Ryczałt za samochód . 438
2.2. Ekwiwalent za rzeczywiście przejechane kilometry 439
2.3. Ujęcie składkowe i podatkowe ryczałtów i ekwiwalentów
samochodowych . 440
3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) . 443
3.1. Istota i cel tworzenia funduszu 443
3.2. Podmioty tworzące fundusz . 447
3.3. Źródła i zasady tworzenia funduszu 448
3.4. Ujęcie składkowe i podatkowe w zakresie ZFŚS 453
3.5. Świadczenie urlopowe . 455
4. Świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy 456
5. Pozostałe świadczenia pracownicze 459
5.1. Posiłki i napoje profilaktyczne 459
5.2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych . 460
5.3. Ubiór służbowy . 468
5.4. Artykuły spożywcze na potrzeby pracowników . 468
5.5. Inne świadczenia rzeczowe, nieodpłatne lub częściowo nieodpłatne
udzielane pracownikom 469
5.6. Ujęcie składkowe i podatkowe pozostałych świadczeń
pracowniczych 473
Rozdział 9
Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych
na podstawie umów cywilnoprawnych . 477
1. Charakterystyka umów cywilnoprawnych . 477
2. Zasady podlegania umów cywilnoprawnych ubezpieczeniom społecznym
i ubezpieczeniu zdrowotnemu . 488
2.1. umowa-zlecenie 488
2.2. Umowa o dzieło . 493
2.3. Zasady podlegania i rozliczania składek osób mających ustalone
prawo do emerytury lub renty z tytułu wykonywania pracy
na podstawie umowy-zlecenia . 494
3. Rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS z tytułu umów
cywilnoprawnych 498
3.1. Podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne od umów-zleceń 498
3.2. Podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne od umów o dzieło . 504
4. Rozliczenie płatnika z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych
z własnym pracownikiem . 508
5. Umowa-zlecenie a prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego 511
5.1. Warunki uzyskania świadczeń 511
5.2. Zasady ustalania podstaw wymiaru zasiłków chorobowych . 513
6. Koszty podróży służbowej zleceniobiorcy 516
7. Przykłady rozliczania i dokumentowania wynagrodzeń osób
zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia i umowy o dzieło . 517
Wykaz aktów prawnych 541

Księgarnia prawnicza poleca Kadry i płace 2015 Oddk