501788771
kontakt@bookslandia.pl

KPK Kodeks postępowania karnego 2013 Edycja sądowa

Aneta Flisek


Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788325550233 | Wydanie 21/2013 | Stron 928

Dostępność: brak

Stan prawny 02.2013 rok. Na zbiór składają się akty prawne o fundamentalnym znaczeniu dla szeroko pojętego prawa karnego, które z uwagi na jego rangę i znaczenie jest prawem skodyfikowanym. Zbiór ten zawiera więc przepisy Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego oraz ustaw wprowadzających wymienione kodeksy, a także Kodeksu karnego wykonawczego, będącego „dopełnieniem” polskiej kodyfikacji tej dziedziny prawa. Uwzględniono również kodyfikację prawa karnego skarbowego, które z uwagi na jego szczególny przedmiot, jakim jest ochrona interesów finansowych Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego tworzy wyodrębnioną gałąź prawa karnego. Zarówno prawo materialne, jak i postępowanie karne skarbowe objęte są Kodeksem karnym skarbowym z 10.9.1999 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.). Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.). W Edycji Sądowej oprócz wiodących aktów: Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego zamieszczono także Kodeks wykroczeń i Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Celem tego rozszerzenia jest zapewnienie pełnej kompletności zbioru. W prawie polskim bowiem dziedzina prawa wykroczeń „zazębia się” z prawem karnym sensu stricto, co powoduje, że sąd, prokurator lub inny organ procesowy często staje wobec problemu rozstrzygnięcia, czy rozpatrywany czyn jest występkiem, czy wykroczeniem (np. w dziedzinie przestępstw i wykroczeń porządkowych, przeciwko mieniu, bezpieczeństwu w komunikacji). Dzięki kompletności tego zbioru nie trzeba sięgać do innych publikacji, co niezmiernie ułatwia pracę, zwłaszcza w toku procesu na sali sądowej. W niniejszym zbiorze zamieszczono także ustawy o bardzo dużym znaczeniu. Pierwszą z nich jest ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.), która stanowi w pełni autonomiczną regulację przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Ustawa podkreśla funkcję opiekuńczo-wychowawczą postępowania w sprawach nieletnich, normuje tryb postępowania w tych sprawach oraz orzekanie i wykonywanie środków wychowawczych, leczniczych i poprawczych. Należy dodać, że odpowiedzialność karna nieletnich stanowi w prawie polskim wyjątek od zasady, którą normują przepisy art. 10 § 2 i 3 Kodeksu karnego. Kolejną ustawą zamieszczoną w tym zbiorze jest ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.). Jest to również ustawa kompleksowa, która zawiera nie tylko przepisy karne, lecz przede wszystkim reguluje zapobieganie narkomanii i postępowanie z osobami uzależnionymi od tego nałogu. Wreszcie trzecia z ustaw pozakodeksowych to ustawa z 25.6.1997 r. o świadku koronnym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232). Zamieszczono ją w tym zbiorze ze względu na jej znaczenie w zwalczaniu szczególnie groźnego zjawiska, jakim jest współczesna przestępczość zorganizowana
Księgarnia prawnicza poleca KPK Kodeks postępowania karnego 2013 Edycja sądowa