501788771
kontakt@bookslandia.pl

Kodeks pracy 342 zmiany. Ustawy, nowe przepisy wykonawcze, teksty ujednolicone, komentarz, orzecznictwo sądowe

Tadeusz Fijałkowski


Codex Karolak Chmiel Stępniewska Sp. J.


Isbn 9788387534757 | Wydanie 37/2012 | Stron 714

Cena: 85.50

Kodeks pracy komentarz zawiera przepisy Unii Europejskiej. Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu. Przepisy o usuwaniu skutków powodzi. Związki zawodowe. Emerytury górnicze. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Rozwiązywanie sporów zbiorowych. Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Emerytury i renty z FUS: świadczenia rodzinne, zatrudnienie tymczasowe, renty socjalne, wypadki przy pracy i choroby zawodowe i inne.
Księgarnia prawnicza poleca Kodeks pracy