501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK


Isbn 9788378046097 | Wydanie 5/2018 | Stron 938

Cena: 153.69 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi. Wskazują propozycje rozwiązań istotnych, lecz często kontrowersyjnych tematów, w tym: zasady bieżącej i bilansowej wyceny zaprezentowanych operacji gospodarczych, sposób ujmowania ich w księgach rachunkowych oraz ujawniania w sprawozdaniu finansowym. Liczne przykłady liczbowe, tablice i schematy pomogą praktykom w zrozumieniu omawianych zagadnień. Publikacja Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości adresowana jest przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, biegłych rewidentów, audytorów i przyszłych adeptów tych zawodów. Może ona też być użyteczna dla praktyków gospodarczych, dla doskonalących kwalifikacje zawodowe ekonomistów i menedżerów oraz innych osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z dziedziny rachunkowości. Publikacja niezbędna każdemu księgowemu – pełny zbiór aktualnych publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości. W książce:
1) najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości:

- KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”
- KSR nr 2 „Podatek dochodowy”
- KSR nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”
- KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”
- KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”
- KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”
- KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”
- KSR nr 8 „Działalność deweloperska”
- KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”
- KSR nr 10 "Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi"
- KSR nr 11 "Środki trwałe"

2) Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie:

- inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów
- wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego
- księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych
- ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów
- księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii
- niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Księgarnia prawnicza poleca Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (z suplementem elektronicznym)