501788771
kontakt@bookslandia.pl

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski

Podatkowe Komentarze Becka,

Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788381280006 | Wydanie 7/2017 | Stron 1300

Dostępność:
Zapowiedź - wysyłka w dniu wydania
Cena: 287.83

Planowany termin wydania komentarza do ordynacji podatkowej to 28 grudnia 2017 roku.

Ordynacja podatkowa Komentarz wydawnictwa Beck i Pana Dzwonkowskiego stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu:
-
- ogólnego prawa podatkowego,
- postępowania podatkowego,
- kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,
- a także zobowiązań podatkowych.

Kolejne wydanie Komentarza do ordynacji podatkowej, dzięki kompleksowemu opracowaniu pomoże Czytelnikowi:
-
- ułatwić rozumienie wyjątkowo zawiłych kwestii prawa podatkowego,
- zrozumieć z łatwością istotę konkretnych regulacji i zmian oraz rozwiać wątpliwości interpretacyjne,
- odkryć istotę organów podatkowych,
- prawidłowo określić ich charakter prawny,
- ustalić powiązania wewnętrzne przepisów Ordynacji i jej relacje do innych aktów prawnych.
- Najnowsze wydanie Komentarza zostało uaktualnione i poszerzone. Uzupełniona została nie tylko zawartość merytoryczna pod kątem nowych przepisów, ale uwzględniono również najnowsze orzecznictwo sądowe oraz działalność organów administracji (interpretacje indywidualne i ogólne).

Obecne wydanie obejmuje wszystkie ostatnie zmiany legislacyjne od ostatniego wydania wprowadzone m.in.:
-
- ustawą z 7.7.2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428), która m.in. umożliwiła udostępnianie przez organy podatkowe informacji o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników wojewodom – wejście w życie 1.1.2018 r.;
- ustawą z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1537) – której celem było uregulowanie relacji pomiędzy Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie opiniowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej – wejście w życie 17.8.2017 r.;
- ustawą z 9.3.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), która m.in. uchyliła dział VIIa „Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami”, w związku z implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/107/UE i uchyleniem przepisów wprowadzających dyrektywę 2003/48/WE – część zmian weszła w życie 4.4.2017 r., a część 1.5.2017 r.;
- ustawą z 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024), która m.in. umożliwiła weryfikację zasadności zwrotu różnicy podatku nie tylko poprzez weryfikację rozliczenia podatnika, ale też weryfikację rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będących przedmiotem rozliczenia podatnika – weszła w życie 1.1.2017 r.
- Dodatkowym walorem praktycznym Dzieła jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego w oparciu o tekst jednolity z 17.1.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201). Komentarz zawiera również omówienie wielu kluczowych dla prawa podatkowego zmian ustawodawczych, będących na etapie prac legislacyjnych,w tym również:
-
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Druk sejmowy Nr 1880), który m.in. wprowadza do Ordynacji podatkowej nowy Dział IIIB „Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych” oraz dodaje nowe przepisy karne (art. 305p–305r) określające nowe rodzaje przestępstw związanych z wykorzystywaniem systemów finansowych w celu działalności przestępczej – projektowane wejście w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia;
- rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 1864), który wprowadza zmianę w art. 59 polegającą na dodaniu kolejnego przypadku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, tj. zapłaty z zastosowaniem obniżenia zobowiązania podatkowego przez dokonanie wcześniejszej jego zapłaty z rachunku VAT – projektowane wejście w życie: 1.4.2018 r.;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (Druk sejmowy Nr 1836). W niniejszym projekcie zaproponowano m.in. wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, a także zmianę brzmienia art. 181 Ordynacji podatkowej poprzez dodanie, że dowodami w postępowaniu podatkowym są również dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej – projektowane wejście w życie: 30 dni od dnia ogłoszenia.
- Grono autorskie stanowią doświadczeni praktycy i wybitni znawcy przedmiotu, którzy w precyzyjny i przystępny sposób analizują zagadnienia Ordynacji podatkowej, zwracając szczególną uwagę na najnowsze zmiany.

Ordynacja podatkowa Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną oraz przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.
Komentarz będzie przydatny nie tylko podatnikom, lecz także pracownikom urzędów skarbowych, urzędów celnych, inspektorom kontroli skarbowej oraz płatnikom, którzy w swojej codziennej pracy stosują przepisy Ordynacji podatkowej. Ponadto Komentarz ma służyć także pracownikom organów odwoławczych, sądów administracyjnych, doradcom podatkowym, a także studentom.

Księgarnia prawnicza poleca Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski