501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

Andrzej Zieliński

Wzory Pism Becka, Marcin Białecki, Aleksandra Klich,

Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788381285575 | Wydanie 4/2018 | Stron 1160

Cena: 166.39 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, przez co książki z tej serii stanowią profesjonalną pomoc dla radców prawnych i adwokatów. Książka Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, która zawiera około 300 wzorów pism procesowych, obejmujących zarówno procesowe, jak i materialnoprawne pisma tworzone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego. Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism, w szczególności ułatwiające zrozumienie ich treści oraz zawierające praktyczne wskazówki odnośnie stosowania prawa materialnego, jego wykładni oraz czynności procesowych związanych z danym rodzajem pisma. Znakomity dodatek do książki Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami stanowi płyta CD zawierająca wersje edytowalne wzorów zamieszczonych w opracowaniu.

W książce Pisma procesowe w sprawach cywilnych zaktualizowano oraz uzupełniono wzory pism procesowych i komentarz. Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany, w tym wynikające m.in. z:
- ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 21.8.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1557);
- ustawy z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2018 r. poz. 1009), który dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku TK, wprowadzenia przepisów mających skuteczniej chronić prawa wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika: hipoteki przymusowej, zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma księgi wieczystej, hipoteki morskiej, zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
- projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy Nr 1296), który dotyczy wprowadzenia możliwości wnoszenia sprzeciwu co do części nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
- ustawy z 1.3.2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 696), który dotyczy wprowadzenia możliwości zgłoszenia urodzenia dziecka oraz oświadczenia o wyborze imienia dla dziecka w formie dokumentu elektronicznego, a także wydawania od 1.6.2018 r. w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy; przyjęto także regulację, która pozwoli na ustalenie jednoznacznych relacji łączących dziecko z jego rodzicami (chodzi o dodanie numerów PESEL rodziców przy akcie urodzenia dziecka).

W publikacji uwzględniony został dwustan prawny – dotychczas obowiązujące przepisy zestawione zostały z przepisami projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 309). Projekt ten przewiduje szerokie zmiany m.in. w zakresie:
- przygotowania sprawy do rozpoznania;
- przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego;
- czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym, przepisów regulujących zeznania świadków;
- uzasadniania wyroków i postępowania odwoławczego;
- postępowania w sprawach gospodarczych;
- właściwości sądów, składu sądu, kosztów procesu, publicznej dostępności do posiedzeń sądu;
- postępowania zabezpieczającego;
- kosztów sądowych.

Książka Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami podzielona jest na rozdziały, w których znajdują się m.in. następujące wzory:
- Pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem procesu (m.in. wniosek osoby fizycznej o zwolnienie od kosztów sądowych),
- Pozwy z zakresu części ogólnej Kodeksu cywilnego (m.in. pozew o ochronę dóbr osobistych),
- Pozwy z zakresu prawa rzeczowego (m.in. pozew przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie naruszeń),
- Pozwy z zakresu prawa zobowiązaniowego (m.in. pozew o unieważnienie umowy z powodu wyzysku),
- Pozwy z zakresu prawa spadkowego (m.in. powództwo o wyłączenie małżonka od dziedziczenia),
- Pozwy z zakresu prawa rodzinnego (m.in. powództwo o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny),
- Wzory pism w postępowaniu przed sądem I instancji (m.in. odpowiedź na pozew wraz z zarzutem niewłaściwego określenia wartości przedmiotu sporu),
- Zaskarżanie orzeczeń sądowych (m.in. apelacja oparta na zarzucie naruszenia prawa materialnego),
- Wnioski i pisma procesowe w sprawach z zakresu prawa osobowego (m.in. wniosek o stwierdzenie zgonu),
- Wnioski w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (m.in. wniosek o rozgraniczenie nieruchomości),
- Wnioski i pisma procesowe w sprawach z zakresu prawa spadkowego (m.in. wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu),
- Wnioski i pisma w sprawach złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (m.in. wniosek dłużnika o zwrot depozytu),
- Wnioski w innych sprawach (m.in. wniosek o umorzenie weksla),
- Wnioski i pisma w postępowaniu w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (m.in. oświadczenie strony co do treści zaginionych akt),
- Powództwo w postępowaniu przeciwegzekucyjnym (m.in. wniosek o wszczęcie egzekucji z ruchomości),
- Wzory z zakresu postępowania mediacyjnego (m.in. ugoda zawarta przed mediatorem w ramach zabezpieczenia wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie o ustalenie kontaktów).

Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD przygotowano z myślą o osobach chcących samodzielnie sporządzić określone pismo, jednak ze względu na ich szeroki zakres i uniwersalny charakter, a także zachowanie nazewnictwa i struktury sądów oraz innych organów mogą być one bardzo pomocne osobom świadczącym profesjonalną pomoc prawną, tj. radcom prawnym i adwokatom. Autor omawia zagadnienia z uwzględnieniem potrzeb teorii i praktyki, przez co książka stanowi nieocenioną pomoc dla aplikantów i studentów prawa. Książka okaże się również bardzo pomocna dla osób prywatnych, które na co dzień spotykają się z problemami w postępowaniu cywilnym.
Księgarnia prawnicza poleca Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński