tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych

Gaździki Ilżbieta

Ostapowicz Ewa, Jarosz Barbara,

Wiedza i Praktyka


Isbn 9788326969249 | Wydanie 1/2018 | Stron 348

Cena: 99.74 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Polityka rachunkowości na 2018 rok w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia wszystkie wprowadzone w ostatnim okresie zmiany do ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności liczne zmiany wprowadzone przez nowe rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). Zawiera wzory i zarządzenia gotowe do zastosowania w każdej jednostce. Dodatkowo szczegółowa analiza przykładów różnych zapisów zdarzeń i operacji gospodarczych ułatwia odnalezienie się w nowej rzeczywistości prawnej i wykonywanie codziennych obowiązków.
Misją publikacji jest pomoc dla kierowników jednostek w przygotowaniu dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady (polityki) rachunkowości, jak również pomoc dla służb finansowo-księgowych w zakresie rozwiązań ewidencyjnych, które są częstokroć odmienne od rozwiązań ewidencyjnych występujących w podmiotach spoza sfery jednostek sektora finansów publicznych. W publikacji zawarte są rozwiązania co do zakresu formy, jak też treści dokumentacji dotyczącej przyjętych zasad rachunkowości oraz co do rozwiązań ewidencyjnych są propozycją do ewentualnego wykorzystania. Publikacja to kompendium wiedzy z tego zakresu i gwarantuje prawidłowe przygotowanie dokumentacji księgowej.
Wstęp
Rozdział I. Wprowadzenie do polityki rachunkowości
Rozdział II. Polityka rachunkowości dla jednostek budżetowych
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Podstawa prawna
Charakterystyka jednostki
Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych
Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
Zasady i terminy inwentaryzacji składników majątkowych
Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostce
Sposób ustalania wyniku finansowego
Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
Zakładowy plan kont
Wykaz kont księgi głównej
Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych występujących w ...
Wykaz kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej
Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych
Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe i ich ochrona
Przechowywanie zbiorów i dokumentów
Udostępnianie danych i dokumentów
Rozdział III. Polityka rachunkowości dla samorządowych zakładów budżetowych
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Podstawa prawna
Charakterystyka jednostki
Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych
Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
Zasady i terminy inwentaryzacji składników majątkowych
Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostce
Sposób ustalania wyniku finansowego
Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
Zakładowy Plan Kont
Wykaz kont księgi głównej
Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych występujących w …
Wykaz kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej
Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych
Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe i ich ochrona
Przechowywanie zbiorów
Udostępnianie danych i dokumentów
Rozdział IV. Komentarz do planu kont
Konta bilansowe
Zespół – „Środki pieniężne i rachunki bankowe”
Zespół „Rozrachunki i rozliczenia”
Zespół „Materiały i towary”
Zespół „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”
Zespół „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”
Zespół „Produkty”
Zespół „Przychody, dochody i koszty”
Zespół „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”
Konta pozabilansowe
Płatności ze środków europejskich
Rozliczenia pomiędzy jednostkami
Plany finansowe
Zaangażowanie środków i wydatków
Rozdział V. Plan kont w przykładach
Ewidencja dochodów z tytułu najmu w jednostkach budżetowych – przypadek wystawienia faktury obejmującej okres przekraczający rok obrachunkowy
Ewidencja księgowa odsetek naliczonych w fakturze za usługi telekomunikacyjne
Ewidencja nadpłaty składek ZUS w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
Ewidencja pierwszego wyposażenia w jednostkach budżetowych
Ewidencja sprzedaży lub likwidacji środka trwałego w księgach jednostek budżetowych
Ewidencja szkody wyrządzonej przez pracownika
Przyjęcie do ksiąg rachunkowych składników majątkowych rok później niż faktycznie przyjęto je do używania
Wadium i zabezpieczenie w księgach rachunkowych jednostek budżetowych
Ewidencja mylnego obciążenia przez bank
Ewidencja dotacji przedmiotowej w samorządowym zakładzie budżetowym
Ewidencja nakładów inwestycyjnych w jednostce budżetowej
Ewidencja spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w jednostkach budżetowych
Ewidencja kar naliczonych wykonawcy z tytułu nieterminowej realizacji umowy w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
Ewidencja grzywny wraz z kosztami egzekucji w jednostkach budżetowych
Ewidencja kosztu szkolenia wyjazdowego pracownika w jednostkach budżetowych
Ewidencja wynagrodzeń wraz z pochodnymi w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
Ewidencja odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za zniszczenie mienia jednostki w wyniku pożaru
Ubezpieczenia majątkowe w rozliczeniach międzyokresowych kosztów w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
Ewidencja rezerw na przyszłe zobowiązania w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
Ewidencja zobowiązań zastępczo uregulowanych przez pracownika jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
Ewidencja księgowa pobranych przez pracowników zaliczek i ich rozliczenie
Błędy w ustaleniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Darowizna w księgach rachunkowych jednostki budżetowej
Sumy na zlecenia w księgach państwowej jednostki budżetowej
Ewidencja dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w budżetowej jednostce prowadzącej działalność oświatową
Ewidencja zdarzeń związanych z kradzieżą środka trwałego
Ewidencja czeku gotówkowego
Ewidencja niedoboru ujawnionego w wyniku inwentaryzacji
Ewidencja inwestycji w samorządowych zakładach budżetowych z przychodów własnych
Ewidencja inwestycji w samorządowych zakładach budżetowych z dotacji celowej
Ujawnienie fałszywych znaków pieniężnych w ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych w jednostce budżetowej i zakładzie budżetowym
Ewidencja wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków
Ewidencja odpisów aktualizujących należności w jednostce budżetowej
Ewidencja odsetek w samorządowym zakładzie budżetowym – ujęcie bilansowo-podatkowe
Modernizacja budynku w księgach rachunkowych jednostki
Wymiana podłogi – remont a ulepszenie w księgach rachunkowych zakładu budżetowego
Odłączenie części składowej środka trwałego – wpływ na wartość początkową i umorzenie
Ewidencja nieruchomości przekazanej w trwały zarząd
Ewidencja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Ewidencja opłat leasingowych w jednostce budżetowej (leasing finansowy)
Zakup części składowej środka trwałego a zwiększenie jego wartości początkowej
Ewidencja umorzenia pożyczki udzielonej pracownikowi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Aktualizacja oprogramowania komputerowego a skutki amortyzacji w księgach rachunkowych
Amortyzacja nieużywanego środka trwałego
Wpływy sum niewiadomego pochodzenia na rachunek bieżący jednostki (subkonto dochodów) lub rachunek dochodów jednostek budżetowych (oświatowych)
Ewidencja opłat z tytułu gospodarowania odpadami
Wykaz aktów prawnych
Księgarnia prawnicza poleca Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych