501788771
kontakt@bookslandia.pl

Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz Stan prawny: 1 października 2016 r. z uwzględnieniem zmian uchwalonych do 15 września 2016 r. wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 437)

Dudka Katarzyna

Paluszkiewicz Hanna,

Wolters Kluwer Polska


Isbn 9788380928107 | Wydanie 2/2016 | Stron 680

Cena: 50.20

Publikacja z postępowania karnego przedstawia współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2016. Prezentacja aktualnego stanu prawnego uwzględnia zarówno zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do zwiększenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jak i zmiany o charakterze "renowelizacyjnym", będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu oraz "inkwizycyjności" postępowania karnego.
W opracowaniu omówiono nowe - obowiązujące po 15 kwietnia 2016 r. - uregulowania dotyczące przebiegu postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego, w tym nowy tryb zaskarżania kasatoryjnych wyroków sądów odwoławczych. Zaakcentowano także współczesne tendencje rozwojowe polskiego procesu karnego, w tym poszerzanie nurtu orzekania konsensualnego i jego konsekwencje procesowe oraz nowe ujęcie postępowania dowodowego w nurcie kontradyktoryjnego orzekania na rozprawie.

Oprócz szczegółowej analizy najważniejszych instytucji karnoprocesowych podręcznik zawiera:
- wzory najważniejszych pism procesowych i orzeczeń spotykanych w postępowaniu karnym,
- krótkie kazusy z rozwiązaniami ułatwiające czytelnikowi przyswojenie materiału wskazanego w tekście,
- spis przydatnej literatury z zakresu postępowania karnego.

Książka Postępowanie karne przeznaczona dla studentów prawa, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje. Może być przydatna również dla praktyków: sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, adwokatów i radców prawnych chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat aktualnego (po zmianach z lat 2013-2016) modelu procesu karnego.

Księgarnia prawnicza poleca Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz