501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku

Mozgawa Marek

Wolters Kluwer


Isbn 9788381078375 | Wydanie 1/2017 | Stron 528

Cena: 179.25 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Publikacja jest kompleksowym opracowaniem problematyki pozakodeksowych przestępstw skierowanych przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Dokonano w niej analizy przestępstw stypizowanych w ustawach:
- o ochronie przyrody,
– o ochronie zwierząt,
– o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
– o ochronie zwierząt wykorzystywanych dla celów naukowych lub edukacyjnych,
– Prawo łowieckie,
– o rybactwie śródlądowym,
– o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
– o ochronie prawnej odmian roślin,
– o leśnym materiale rozmnożeniowym,
– Prawo geologiczne i górnicze,
– Prawo wodne, z zasygnalizowaniem zmian wprowadzonych nową ustawą z 20.07.2017 r.,
– o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
– o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,
– o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Autorzy omówili szczegółowo ustawowe znamiona przestępstw stypizowanych we wskazanych ustawach (z pominięciem wykroczeń tam występujących). Zwrócili też uwagę na złożoną problematykę zbiegu przepisów oraz kwestię wymiaru kary. KOMENTARZE PROBLEMOWE LEX
Księgarnia prawnicza poleca Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku