Prawo budowlane Warunki techniczne Nadzór inwestorski Projekt budowlany. Teksty Ustaw Becka. Stan Prawny 02.2014 rok

 • Prawo budowlane Warunki techniczne Nadzór inwestorski komentarz, kodeks, 2014

  Siegień jerzy

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Nasza Cena 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna  Isbn 978-83-255-4244-3
  Rok wydania 2014
  Wydanie 20 Stron 468
   

  Księgarnia Prawnicza Bookslandia - Jest to seria adresowana do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Składa się z broszur pogrupowanych tematycznie według poszczególnych gałęzi prawa. Uwzględniają one aktualny stan prawny. Wyróżnia je wysoki poziom opracowania redakcyjnego, a zwłaszcza użycie haseł, którymi opatrzono poszczególne artykuły. To oryginalne rozwiązanie pełni funkcję wskaźnika informacyjnego ułatwiającego szybka orientację w treści przepisu.
  Spis tresci
  Wykaz skrótów
  Wprowadzenie – Jerzy Siegien
  1. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)
  2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
  3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych uzytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 836)
  4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 28 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 578)
  5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 462)
  6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 463)
  7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133)
  8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 19 listopada 2001 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 1554)
  9. Rozporządzenie Ministra infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953)
  10. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717)
  11. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 721).
  Prawo budowlane Warunki techniczne Nadzór inwestorski