Prawo karne komentarz 2015

 •  
 • Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym komentarz, kodeks

  Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym

  Damian Gil

  Rok wydania 2011
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka wypełnia lukę wydawniczą w interpretacji różnych problemów z zakresu postępowania z oskarżenia prywatnego. Celem pracy było ukazanie odmienności przebiegu postępowania z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym. Oskarżenie prywatne znalazło się już w pierwszych polskich kodyfi kacjach karnych i w ...

 • Nielegalna i szkodliwa treść w internecie Aspekty prawnokarne komentarz, kodeks

  Nielegalna i szkodliwa treść w internecie Aspekty prawnokarne

  Maciej Siwicki

  Rok wydania 2011
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka jest w literaturze polskiej jedynym monografi cznym opracowaniem poświęconym przestępczości związanej z treścią informacji. Dotyczy zagadnień społecznie i politycznie ważnych i niepokojących, które nie zostały dotąd w pełni naukowo opracowane. Rozważania w niej zawarte koncentrują się wokół trzech g ...

 • Rola Policji w polskim postępowaniu karnym komentarz, kodeks

  Rola Policji w polskim postępowaniu karnym

  Nitkowski Krzysztof

  Rok wydania 2011
  Wydawnictwo Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
  Zadaniem pracy było zaprezentowanie roli Policji w polskim procesie karnym. Analizy dokonano w oparciu o regulacje prawne, literaturę i orzecznictwo. Wymiar praktyczny przedstawiono w ujęciu statystycznym. Porównawczo uwzględniono obraz roli Policji w procedurze karnej niemieckiej i austriackiej ...

 • Świadek koronny Analiza prawno-kryminalistyczna komentarz, kodeks

  Świadek koronny Analiza prawno-kryminalistyczna

  dr Marcin Adamczyk

  Rok wydania 2011
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Monografia stanowi interdyscyplinarne studium instytucji świadka koronnego. Jest to kompleksowe opracowanie przedstawiające problematykę świadka koronnego zarówno z punktu widzenia procesu karnego jak i kryminalistyki. Praca nie tylko porządkuje wiedzę o świadku koronnym, ale i znacznie ją poszerza. Potrzeba naukowej an ...

 • Prawo karne. Część ogólna. Orzecznictwo komentarz, kodeks

  Prawo karne. Część ogólna. Orzecznictwo

  dr Michał Królikowski , Krzysztof Szczucki

  Rok wydania 2011
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Zbiór zawiera wybór omówionych orzeczeń dotyczących części ogólnej Kodeksu karnego ma w swym założeniu stanowić pomoc dydaktyczną dla studentów i aplikantów, jak również podręczną dla praktyków stających przed sądem w sprawach karnych. Naszą ambicją było wskazanie na najważniejsze orzeczenia, zwłaszcza ...

 • Dowody w sądowym procesie karnym komentarz, kodeks

  Dowody w sądowym procesie karnym

  Andrzej Gaberle

  Rok wydania 2010
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka adresowana jest przede wszystkim do osób związanych z wymiarem sprawiedliwości. Szeroko wykorzystano w niej orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych oraz zawarto wiele propozycji rozwiązań problemów nurtujących praktykę procesu karnego. Opracowanie może zainteresować również przedstawicieli do ...

 • Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym komentarz, kodeks

  Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym

  Radosław Giętkowski

  Rok wydania 2007
  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Praca poświęcona jest materialnoprawnej problematyce kary ograniczenia wolności, przede wszystkim jej regulacji zawartej w art. 34-36 Kodeksu karnego. Omówione są również zasady jej wyboru przez sąd spośród kodeksowego katalogu kar, zagadnienia warunkowego zawieszenia jej wykonania, kształtowania kary łącznej po wcz ...

 • Prawo karne komentarz, kodeks

  Prawo karne

  Andrzej Marek

  Rok wydania 2009
  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książki w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawno porównawcze. Książka Prawo karne prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego prz ...

 • Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych komentarz, kodeks

  Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych

  Piotr Hofmański, Stanisław Zabłocki

  Rok wydania 2011
  Wydawnictwo Zakamycze Kantor Wydawniczy
  Książka niniejsza, choć w lej tytule figuruje wyraz "metodyka", nie aspiruje do roli opracowania, które miałoby kogokolwiek "nauczać" przedmiotu określonego mianem prawidłowego sądzenia. Próbowaliśmy jedynie zestawić swoiste kompendium zasad, które mogą się okazać przydatne przy pełnieniu służby przez sędzió ...

Prawo karne komentarz 2015