501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce

Gacka Asiewicz Aneta

Prawo w pigułce,

Wydawnictwo C.H.Beck


Isbn 9788381286510 | Wydanie 5/2018 | Stron 256

Cena: 23.65 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu:

prawa pracy:

- podstawowe pojęcia, definicje, zasady oraz źródła prawa pracy,
- nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy,
- Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, społeczna inspekcja pracy,
- stosunek pracy – pojęcie i warunki nawiązania stosunku pracy, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, umowa o pracę, nieuzasadnione lub naruszające przepisy wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy,
- zwolnienia grupowe,
- pracownicy skierowani do pracy na terytorium RP z państwa będącego członkiem UE oraz telepraca,
- stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę,
- wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia,
- obowiązki pracodawcy i pracownika,
- świadectwo pracy,
- zakaz konkurencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
- regulamin pracy,
- nagrody i wyróżnienia,
- odpowiedzialność w stosunkach pracy – kary porządkowe, odpowiedzialność materialna pracownika, czas pracy – normy i ogólny wymiar czasu pracy, okresy wypoczynku, systemy i rozkłady czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta,
- urlopy pracownicze,
- uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem oraz zatrudnianie młodocianych,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

Ubezpieczeń społecznych:
-
- zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalania składek na ubezpieczenia społeczne,
- obowiązki płatnika,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń,
- emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- renta rodzinna,
- świadczenia rodzinne oraz pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
- zasiłek chorobowy,
- ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
- wypadek przy pracy,
- postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Księgarnia prawnicza poleca Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce