tel: 501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2018 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2018 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia.
Książka Zamknięcie roku 2018 to przewodnik, zaktualizowany i wzbogacony.
W książce wydawnictwa Rachunkowość szczegółowo omówiono sposób sporządzania podstawowych sprawozdań – obowiązujących wszystkie jednostki (choć mających różną postać):
- wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień.
Sporo miejsca poświęcono też sprawozdaniom dodatkowym, sporządzanym przez jednostki średnie i duże:
- rachunkowi przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale własnym.

Spis treści książki Zamknięcie roku 2018 (zestawienie tematyczne zagadnień):
- Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Postać, zatwierdzanie, udostępnianie – autor Zdzisław Fedak
- Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego – autor Zdzisław Fedak
- Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego – autor Maria Borkowska Bilans – autor Zdzisław Fedak
- Rachunek zysków i strat – autor Zdzisław Fedak
- Dodatkowe informacje i objaśnienia
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Roczne sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych
- Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej
- Rachunek przepływów pieniężnych
- Odroczony podatek dochodowy
- Sprawozdanie z działalności Komentarz do działań w roku obrotowym, ocena perspektyw
- Deklaracja kontynuowania działalności przez jednostkę
- Prezentacja rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
- Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej w 2018 r.
- Objęcie oraz zbycie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego Opodatkowanie podatkiem dochodowym
- Podział zysku w spółce – opodatkowanie
- Wykaz obowiązków podatnika i płatnika
Księgarnia prawnicza poleca Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość