501788771
kontakt@bookslandia.pl

Rachunkowość bankowa

Zygmunt Miętki


WSB Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu


Isbn 9788372052766 | Wydanie 2/2008 | Stron 397

Dostępność: brak

Celem treści zawartych w tej książce jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej z zaznaczeniem specyficznych cech rachunkowości bankowej oraz zaprezentowanie obszarów ewidencji księgowej w bankach, a także sprawozdawczości bankowej. Prezentowane opracowanie obejmuje trzy grupy zagadnień przedstawione w trzech częściach. Opracowanie oparto na rozwiązaniach prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości i innych aktów prawnych według obowiązującego stanu na koniec 2005 roku. Zamieszczono także niektóre rozwiązania w zakresie rachunkowości bankowej wynikające z opublikowanych Krajowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zwłaszcza w obszarze wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

Spis treści
Wstęp Część I. Bank i podstawy rachunkowości bankowej 1. Istota działalności banku i cechy charakterystyczne rachunkowości bankowej 1.1. Czynności bankowe 1.2. Bankowość tradycyjna i elektroniczna 1.3. Rachunkowość w bankach 1.4. Sektorowy podział gospodarki dla celów rachunkowości bankowej 1.5. System rezerw w banku 1.6. Podsumowanie 2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 2.1. Podstawy prawne rachunkowości 2.2. Pojęcie, istota i zakres rachunkowości bankowej 2.3. Księgi rachunkowe banku 2.4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych 2.5. Nadrzędne zasady rachunkowości 2.6. Podsumowanie 3. Inwentaryzacja 3.1. Pojęcie, cele i zadania inwentaryzacji 3.2. Kolejność czynności przy przeprowadzaniu inwentaryzacji 3.3. Dokumentacja inwentaryzacji 3.4. Termin i częstotliwość inwentaryzacji 3.5. Podsumowanie 4. Operacje bankowe i urządzenia księgowe 4.1. Istota zdarzeń gospodarczych 4.2. Konto i jego elementy 4.3. Podział kont księgowych 4 4. Podzielność kont finansowych 4.5. Zasady zapisów na kontach księgowych 4.6 Poprawianie błędów księgowych 4.7. Plan kont finansowych 4.8. Podsumowanie 5. Dokumentacja księgowa banku 5.1. Elementy dowodu księgowego 5.2. Klasyfikacja dowodów księgowych 5.3. Dokumentacja operacji międzybankowych 5.4. Dokumentacja operacji pozabankowych (gospodarka własna) 5.5. Zasady sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania oraz zabezpieczania dowodów księgowych 5.6. Przechowywanie i ochrona danych 5.7. Zasady korygowania błędów 5.8. Podsumowanie 6. Ujmowanie w księgach i wycena aktywów i pasywów 6.1. Ujęcie w księgach rachunkowych aktywów i pasywów 6.2. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów 6.3. Wycena poszczególnych grup aktywów i pasywów 6.4. Podsumowanie Część II. Obszary ewidencyjne rachunkowości bankowej 7. Ewidencja księgowa aktywów trwałych 7.1. Podział aktywów trwałych 7.2. Dotacje 7.3. Akcje i udziały w innych jednostkach 7.4. Rzeczowe aktywa trwałe 7.5. Wartości niematerialne i prawne 7.6Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy 7.7. Pozostałe aktywa trwałe 7.8. Aktywa trwałe do zbycia 7.9. Podsumowanie 8. Ewidencja obrotu gotówkowego 8.1. Obrót gotówkowy wynikający z czynności bankowych i dotyczący gospodarki własnej 8.2. Ewidencja księgowa obrotu gotówkowego 8.3. Czeki podróżnicze 8.4. Złoto niemonetarne i inne metale szlachetne 8.5. Znaki wartościowe 8.6. Czeki bankierskie 8.7. Podsumowanie 9. Ewidencja księgowa na rachunkach bankowych 9.1. Rachunki bankowe 9.2. Warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków banków przez NBP 9.3. Ewidencja księgowa na rachunkach banków w NBP 9.4. Otwieranie i prowadzenie rachunków banku w innym banku 9.5. Rachunki dla osób fizycznych i osób prawnych 9.6. Podsumowanie 10. Kredyty i ich ewidencja księgowa 10.1. Umowa kredytowa 10.2. Zabezpieczenie spłaty kredytu 10.3. Podział kredytów 10.4. Zasady tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością kredytową banków 10.5. Ewidencja księgowa kredytów 10.6. Ewidencja księgowa zabezpieczeń kredytów 10.7. Kredyt dyskontowy 10.8. Podsumowanie 11. Ewidencja księgowa papierów wartościowych 11.1. Pojęcie i podział papierów wartościowych 11.2. Ewidencja papierów wartościowych obcych emitentów 11.2.1. Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 11.2.2. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 11.2.3. Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 11.2.4. Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności 11.2.5. Podsumowanie 11.3. Emisja bankowych papierów wartościowych 11.3.1. Papiery dłużne 11.3.2. Listy zastawne 11.4. Podsumowanie 12. Bezgotówkowe rozrachunki i rozliczenia bankowe 12.1. Krajowy system rozliczeń międzybankowych 12.2. Sposoby przeprowadzania rozrachunku międzybankowego 12.3. Formy bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych 12.4. Rozrachunek międzybankowy w systemie SORBNET 12.5. Ewidencja księgowa rozrachunków międzybankowych 12.6. Zasady numeracji rachunków bankowych 12.7. Podsumowanie 13. Fundusze własne banków i ich ewidencja 13.1. Fundusze podstawowe 13.2. Fundusze uzupełniające banku 13.3. Poziom funduszy banku 13.4. Ewidencja księgowa funduszy własnych 13.5. Podsumowanie 14. Koszty i przychody banku 14.1. Koszty i straty działalności bankowej 14.2. Przychody i zyski działalności bankowej 14.3. Rachunek zysków i strat banków w ujęciu księgowym 14.4. Podsumowanie 15. Działalność dewizowa banku 15.1. Obrót dewizowy 15.2. Ryzyko działalności walutowej 15.3. Ewidencja księgowa 15.4. Podsumowanie Część III. Sprawozdawczość finansowa banku 16. Sprawozdania finansowe banków 16.1. Zakres sprawozdania finansowego 16.2. Bilans 16.3. Rachunek zysków i strat 16.4. Informacja dodatkowa 16.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 16.6. Rachunek przepływów pieniężnych 16.7. Sprawozdanie z działalności banku 16.8. Termin sporządzenia i zatwierdzanie sprawozdań 16.9. Udostępnianie sprawozdań 16.10. Podsumowanie 17. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych 17.1. Cel badania 17.2. Produkty pracy biegłego 17.3. Podmioty uprawnione do badania 17.4. Uprawnienia biegłego rewienta 17.5. Podsumowanie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 rok w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków Literatura ISBN: 978-83-7205-276-6

Księgarnia prawnicza poleca Rachunkowość bankowa