501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Księgi wieczyste Komentarz

Prawo o notariacie Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe
Prawo o notariacie Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe
Książka zawiera najważniejsze i najczęściej stosowane w praktyce akty prawne regulujące problematykę notariatu, tj.: - ustawę - Prawo o notariacie, - Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza, - ustawę o księgach wieczystych i hipotece, - rozporządzenie w sprawie zakładania i
Aleksander Oleszko / Wydanie 2016 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo o adwokaturze notariacie
Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz
Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz
Komentarz, autorstwa wybitnego cywilisty - prof. Edwarda Gniewka, stanowi wyczerpujące omówienie przepisów regulujących instytucję ksiąg wieczystych, zawartych w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (art. 1-582 KWU) oraz w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 6261-62613). Cz
Edward Gniewek / Wydanie 2018 / Wydawnictwo C.H.Beck/ Księgi wieczyste i hipoteka
Księgi wieczyste i hipoteka Komentarz
Księgi wieczyste i hipoteka Komentarz
W komentarzu do ksiąg wieczystych w sposób kompleksowy i pogłębiony omówiono wszystkie instytucje polskiego prawa hipotecznego, unormowane w przepisach ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, wraz z powiązanymi z nimi regulacjami prawa bankowego, podatkowego, procedury egz
Czech Tomasz / Wydanie 2014 / Wolters Kluwer Polska/ Księgi wieczyste i hipoteka
Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
W księgach wieczystych sporządzonych dla nieruchomości ujawniany jest stan faktyczny i stan prawny danej nieruchomości. Zdecydowana większość wpisów wieczystoksięgowych dotyczy stanu prawnego nieruchomości ustalanego poza nimi. Wpisy wieczystoksięgowe stanowią egzemplifikacje rozstrzygni
Jakimiec Daniel / Wydanie 2017 / Rozpisanipl/ Prawo o nieruchomościach mieszkaniowe Księgi wieczyste
Księgi wieczyste Zasady materialnoprawne
Księgi wieczyste Zasady materialnoprawne
Publikacja Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne przedstawia całokształt problematyki związanej ze skutkami wpisu do księgi wieczystej. Z uwzględnieniem bogatego dorobku doktryny i judykatury w książce scharakteryzowano ustrój ksiąg wieczystych, pojęcie i rodzaje wpisów do ksiąg wie
Deneka Magdalena / Wydanie 2012 / LexisNexis Polska/ Księgi wieczyste i hipoteka
Księgi wieczyste Zasady materialnoprawne
Księgi wieczyste Zasady materialnoprawne
Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne przedstawia całokształt problematyki związanej ze skutkami wpisu do księgi wieczystej. W książce scharakteryzowano pojęcie i rodzaje wpisów do ksiąg wieczystych, zagadnienia związane z domniemaniami wynikającymi z wpisu, instytucję rękojmi wiar
Deneka Magdalena / Wydanie 2010 / LexisNexis/ Prawo o nieruchomościach mieszkaniowe Księgi wieczyste
Prawo o notariacie Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe
Prawo o notariacie Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe
Książka jest pierwszym na rynku zbiorem najważniejszych i najczęściej stosowanych w praktyce aktów prawnych regulujących problematykę notariatu. Oprócz ustawy - Prawo o notariacie, w książce zamieszczono ustawę o księgach wieczystych i hipotece, przepisy postępowania w
Oleszko / Wydanie 2014 / Wolters Kluwer Polska/ Prawo o adwokaturze notariacie
Umowa darowizny Jako podstawa wpisu do księgi wieczystej
Umowa darowizny Jako podstawa wpisu do księgi wieczystej
Umowa darowizny jako podstawa wpisu do księgi wieczystej zawiera spostrzeżenia wynikające z praktyki dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych. Stanowi ona kompendium wiedzy o treści i przedmiocie umowy darowizny, wymogach aktu notarialnego obejmującego umowę darowizny, kognicji sądu wieczyst
Łukasz Konieczny / Wydanie 2011 / LexisNexis Polska/ Księgi wieczyste i hipoteka
Księgi wieczyste
Księgi wieczyste Zasady materialnoprawne
Przedstawia całokształt problematyki związanej ze skutkami wpisu do księgi wieczystej. Z uwzględnieniem bogatego dorobku doktryny i judykatury w książce scharakteryzowano ustrój ksiąg wieczystych, pojęcie i rodzaje wpisów do ksiąg wieczystych, zasadę domniemań związanych z wpisem do k
Magdalena Denecka / Wydanie 2012 / LexisNexis Polska/ Księgi wieczyste i hipoteka
Księgi wieczyste i hipoteka Zbiór przepisów
Księgi wieczyste i hipoteka Zbiór przepisów
Zbiór przepisów odnoszących się do ksiąg wieczystych i hipoteki obejmuje aktualne teksty ustaw oraz przepisów wykonawczych dotyczących tej problematyki. W zakresie ksiąg wieczystych uregulowania wskazują na ustrój tych ksiąg, postępowanie wieczystoksięgowe prowadzone w systemie tradycyj
Aleksander Oleszko / Wydanie 2004 / Zakamycze Kantor Wydawniczy/ Prawo cywilne