501788771
kontakt@bookslandia.pl

Ustawa o pomocy społecznej Komentarz. Książka z płytą CD

W Maciejko

P Zaborniak,

LexisNexis Polska


Isbn 9788376203119 | Wydanie 3/2011 | Stron 625

Cena: 123.42

Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz zawiera szczegółową analizę podstawowych instytucji pomocy społecznej materialno-prawnych oraz z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego. W publikacji omówiono również kwestię organizacji jednostek pomocy społecznej oraz reglamentacji ich działalności. Komentarz adresowany jest przede wszystkim do pracowników urzędów administracji publicznej obsługujących organy pomocy społecznej i stosujących przepisy ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362). Będzie pomocny zwłaszcza pracownikom socjalnym oraz pracownikom samorządowym zatrudnionym w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i w regionalnych ośrodkach polityki społecznej. Szczególną uwagę zwrócono na działalność zakładów administracyjnych (domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych) oraz na kwestię sprawowania nadzoru i kontroli nad jednostkami administracyjnymi pomocy społecznej. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień, odniesiono się do aktów wykonawczych rozporządzeń i aktów prawa miejscowego. Dodatkowym walorem opracowania jest zbiór wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego wypełniania obowiązków ciążących na jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
Księgarnia prawnicza poleca Ustawa o pomocy społecznej