501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Zakładowy plan kont z komentarzem 2018

Cena: 158.99 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Książka o zakładowym planie kont z komentarzem na 2018 rok dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT to cenna pomoc każdego księgowego.
Dwudzieste ósme wydanie Zakładowego Planu kont z komentarzem szeroko omawia zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach zobowiązanych, zgodnie z Ustawa o rachunkowości, do prowadzenia pełnej rachunkowości. Komentarz został opracowany na podstawie polskiego prawa bilansowego i zostały w nim uwzględnione wszystkie nowe regulacje wprowadzone zarówno w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, jak i w przepisach o podatku dochodowym (od osób prawnych i fizycznych) oraz podatku VAT w 2018 roku i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych. Komentarz uwzględnia interpretacje wydane przez Ministra Finansów oraz wytyczne wynikające z Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także podjęte przez Komitet stanowiska w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Układ i treść komentarza uwzględnia potrzeby związane ze sporządzeniem poszczególnych wzorów rocznego sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych) zgodnie z załącznikami nr 1, 4 i 5 do ustawy o rachunkowości, a także z deklaracjami i zeznaniami podatkowymi.

W książce łącznie wyodrębniono 252 syntetyczne konta bilansowe i 17 pozabilansowych w wersji rozszerzonej oraz 67 w układzie minimalnym. Do każdego konta obszernie omówiono zasady funkcjonowania oraz podano pełny wykaz operacji na nim ewidencjonowanych, a także zasady prowadzenia ewidencji analitycznej, z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej w zakresie przemysłu, handlu, budownictwa, rolnictwa, usług - spółki kapitałowe, spółki osobowe, osoby fizyczne, przedsiębiorstwa państwowe i komunalne i spółdzielnie.
W komentarzu do każdego z kont syntetycznych dodano:
- szczegółowy wykaz operacji podlegających księgowaniu na nim i sposób udokumentowania,
- sposób wyceny operacji
- sposób wyceny na dzień bilansowy aktywów rzeczowych, jak i środków pieniężnych, pasywów
- sposób ustalenia i ujęcia różnic kursowych, odroczonego podatku dochodowego
- sposób ustalenia kosztu wytworzenia zapasów, produkcji niezakończonej
- pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat

Treść komentarzy i objaśnień została zaktualizowana wg zmienionych przepisów prawnych obowiązujących w 2018 roku w zakresie rachunkowości i podatków jak i zdobytego nowego doświadczenia przez autora Pana Mariana Pałki zwłaszcza dla kont syntetycznych w zespole 0, 1, 2, 4, 7 i 8.

Zakładowy Plan Kont z komentarzem jest przeznaczony dla:
- przedsiębiorstw państwowych,
- spółek kapitałowych i osobowych, organizacji,
- spółdzielni,
- publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- spółek cywilnych osób fizycznych
- osób fizycznych.
W komentarzu uwzględniono zmiany w:
- ustawie o gospodarce finansowej przedsiębiorstw,
- kodeksie spółek handlowych
- ustawie Prawo spółdzielcze
- w ustawie o działalności medycznej,
- przepisach dotyczących podatku dochodowego i podatku VAT
- wytycznych podanych przez Krajowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Stan prawny komentarza do planu kont to 2 stycznia 2018 roku.
Księgarnia prawnicza poleca Zakładowy plan kont z komentarzem 2018