501788771
kontakt@ksiegarnia-prawnicza.com.pl

Zarys prawa administracyjnego

Cena: 50.75 zł

Zamówienia

Tel. 501788771 w godz. 9:00-18:00

Zwrot

14 dni na zwrot towaru

Wysyłka

Paczkomaty Poczta Orlen

Skrypt Zarys prawa administracyjnego zawiera zagadnienia ogólne i ustrojowe prawa administracyjnego, dotyczące m.in.:

źródeł prawa administracyjnego,
stosunku administracyjnoprawnego,
form działania administracji publicznej,
samorządu terytorialnego,
kontroli administracji.
W podręczniku Czytelnik znajdzie przedstawienie podstaw prawa administracyjnego oraz ustroju administracji w Polsce. Znajomość zarówno zasad ogólnego prawa administracyjnego, jak też ustroju administracji pozwala zrozumieć mechanizm działania współczesnego państwa. Oddawana do rąk Czytelnika praca zawiera stan prawny z uwzględnieniem ostatnich zmian. Trzeba bowiem mieć świadomość, że proces polskiej administracji wciąż nie został zakończony.

Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Administracja publiczna, będąc władzą wykonawczą, opiera swoje funkcjonowanie na przepisach prawa administracyjnego. Przedmiotem prawa administracyjnego jest, co do zasady, administracja publiczna, stanowiąca podstawowy instrument realizacji przez państwo i pozostałe korporacje, a zwłaszcza samorząd terytorialny, powierzonych im zadań. Zadania te to zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli wynikających przede wszystkim z przyjętych zasad współżycia ludzi w społeczeństwie. Mnogość obszarów działania administracji publicznej, wynikająca z różnorodnych jej zadań, determinuje istotną cechą prawa administracyjnego, jaką jest brak jego kodyfikacji. Przepisy prawa administracyjnego rozproszone są na wszystkich szczeblach hierarchii źródeł prawa – zarówno prawa powszechnie obowiązującego, jak i prawa o charakterze wewnętrznym. Z racji kompleksowej regulacji wyodrębnionych zagadnień, wyróżniamy tzw. działy prawa administracyjnego szczegółowego, jak np. prawo: budowlane, pomocy społecznej, wodne, farmaceutyczne, morskie, lotnicze itp. Zważywszy, iż prawo administracyjne reguluje kwestie bieżącego działania różnych organów administracji publicznej, normowaniem swym obejmuje bardzo odmienne i jednocześnie niestabilne temporalnie stany. Z tego względu, w odróżnieniu do prawa cywilnego i karnego, jego kodyfikacja wydaje się niemożliwa. Z perspektywy celów dydaktycznych, szczególnego znaczenia nabiera brak części ogólnej, znanej prawu karnemu i cywilnemu, porządkującej teoretyczne zagadnienia prawa administracyjnego. Wobec bierności prawodawcy w tym zakresie, rolę tę przejmuje doktryna, podejmując wysiłek wyjaśnienia teoretycznych podstaw prawa administracyjnego. W ten nurt wpisuje się także niniejsze opracowanie, w jego rozdziałach I–IV. Niniejsza publikacja jest jedną z wielu podejmowanych prób przedstawienia problematyki administracji publicznej i regulującego ją prawa administracyjnego. Z racji przyjętej formuły podręcznika jest jednocześnie ukierunkowana na zaprezentowanie jedynie podstawowych zagadnień ogólnych i ustrojowych prawa administracyjnego. Poza ramami podręcznika Autorzy pozostawili problematykę prawa administracyjnego materialnego oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Zamierzeniem Autorów było jednak kompleksowe i zrozumiałe przekazanie podstawowych informacji z zakresu zagadnień ogólnych prawa administracyjnego i ustroju administracji publicznej, tak by pozycja ta cieszyła się zainteresowaniem możliwie szerokiego grona adresatów. Prawo administracyjne jest jednym z podstawowych i zarazem obowiązkowych przedmiotów na studiach prawniczych i administracyjnych, ale nie tylko. Wykłada się je również na innych kierunkach, w zależności od specjalności i przyjętego programu studiów. XVI Przedmowa Oddając do rąk Czytelników czwarte wydanie niniejszej publikacji, Autorzy wyrażają nadzieję, że jej zaktualizowana i uzupełniona zawartość w pełni sprosta zainteresowaniom, potrzebom i oczekiwaniom jej odbiorców, a także będzie inspiracją dla pogłębiania, przez adeptów nauki prawa i administracji, studiów nad szczegółowymi przepisami prawa regulującymi funkcjonowanie administracji publicznej.
Księgarnia prawnicza poleca Zarys prawa administracyjnego